Roberto Citterio

Roberto Citterio har mångårig erfarenhet av att leda skolor både på rektorsnivå och på förvaltningsavdelningschefsnivå. Som verksam ledare på förvaltningsnivå har Roberto ingått i förvaltningsledningar som både ansvarat för en hel stadsdel, som inkluderat många verksamhetssektorer som ”Vård och Omsorg”, ”Individ och Familj”, ”Fritid och Kultur”, ”Förskola/skola”, och i fackförvaltningar med ansvar för en större stads grundskolor. Innan Roberto valde utbildningssektorn jobbade han inom försäljningssektorn både som administratör och säljare.

Han har en akademisk lärarexamen och rektorsutbildning men har största delen av sitt yrkesliv arbetat som ledare.  Ledarskapsfrågorna har alltid varit centrala för honom och han har därför valt att vara verksam som handledare i chefsutvecklingsprogram både för blivande och verksamma chefer inom offentlig förvaltning. Chefsprogrammen skedde i samproduktion med MiL Institute som har ”Action, Reflection Learning” (ARL) som bas i sina upplägg, vilket har präglat Roberto under hela sin verksamma tid som ledare. MiL menar att ”Ledarskap” och ”Lärande” är två sidor av samma process. Ledarskap behöver läras, och lärande behöver ledas. Denna kombination har präglat Roberto både som rektor och som lärare, vilket ledde fram till att han fick utmärkelsen ”Bästa rektor” 2008 i Malmö utsedd av ”Malmös unga”.

Just nu driver han, som avdelningschef, en FoU avdelning inom Malmö stad kallad ”Pedagogisk Inspiration Malmö – PI”, vilkens verksamhet vänder sig till Förskola, grundskola, gymnasieskola och Komvux.

PI är en avdelning med uppdrag att stärka professionens kunskaper och dess egen utvecklingskraft med eleven i fokus. Arbete som avdelningschef präglas därför i hög grad av ”Ledarskap och Lärande”, vilket utkristalliserar sig i ARL. Roberto har som fokus att leda det organisatoriska lärandet enligt teorin/filosofin ”Lära i Handling”.

Sagt om Roberto:

“Roberto är väl medveten om de olika delar som är nödvändiga att foga samman för att uppnå en hållbar och trovärdig organisation. Förvaltningen har kontinuerligt påverkats av otillräckliga resurser och därmed behov av sträng hushållning. Hans ledarskap har inneburit förmågan att få organisationen att ha hög kostnadsmedvetenhet samtidigt som ledare och anställda har fokus på barns, elevers och föräldrars behov av god omsorg och utbildning.”
Alf Merlöv, Stadsdelschef Husie stadsdelsförvaltning