LedarStegs-metodiken

Varför är detta superviktigt?

Se listan på utmaningar som många av våra organisationer står inför till höger ->

Visst är det väl orimligt och tro att våra verksamheter måste utvecklas, men inte ledarskapet. Jag möter chefer som är fantastiska ledare, men det är ännu vanligare med chefer som inte fått vare sig chansen, efterfrågan eller stödet för en personlig utveckling av sitt ledarskap.
   Världen idag, och våra organisationer, behöver bättre ledarskap - osjälviska ledare som hjälper andra (och sig själva) att bygga förmåga och attityd till allt bättre samarbete för allt bättre värdeskapande!

  Både behovet av, och insikter om, ett sådant ledarskap börjar sprida sig och sakta ersätta den gamla synen på chefskap. Det ger hopp - för bra ledarskap gör stor skillnad! Och, vi kan alla utveckla vårt ledarskap. Men då måste vi skapa ledartid och nya vanor!

Tänk dig ett samarbete där alla bidrar fullt ut, med glädje och efter egen förmåga, för att skapa värde tillsammans. Tänk dig att leda en grupp människor mot ett sådant samarbete som gynnar alla verksamhetens intressenter.

Det finns potential

Att ledarskapet brister på många arbetsplatser är vi många som har noterat.
   Tyvärr upplever de flesta chefer att man inte har tid att ge bättre ledarbidrag. Dessutom är det många som inte bottnat i hur man gör. Det beror ofta på att den en enskilde chefen är utelämnad till att klara sin utveckling på egen hand - man får titta på kollegor, gå någon lösryckt kurs ibland och improvisera.
   Bra ledarutveckling kräver dock en röd tråd och att vi tränar i vår vardag. Det gör vi bäst med stöd av varandra, ett gemensamt språk om ledarskap samt verktyg för att frigöra tid och skapa nya vanor - nya vanor som gör att vi klarar "både-och".

En "Aha-insikt" om vägval

Chefer förväntas göra massor under en dag. Å de gör dom också. Men stannar de upp och reflekterar inser många att det inte är det viktigaste man ägnar sig åt. Man ägnar alltför mycket tid åt brandkårsutryckningar, det till synes brådskande samt rutiner, möten och vanor som inte tål att utmanas. 

När chefer förstår LedarStegens grundmodell (det går oftast snabbt eftersom den är så enkelt och logiskt) uppstår nästan alltid en stor Aha-insikt: "Aha - det är detta som är kärnan i att vara ledare."Det finns många insikter att göra efter denna inledande förståelse, men denna är viktig för motivationen att vilja fortsätta utvecklas som ledare.
  
  


Kort om LedarStegs-metodiken

Mycket översiktligt handlar LedarStegs-metodiken om att i många små steg utveckla fler och bättre ledarbidrag. Det kräver en inledande insikt av ledarskapets kärna och med den en uthållig drivkraft att utveckla sig själv och andra. 



TBD

Som bra ledare måste man kunna välja bort för att välja till. Ibland måste man också kunna göra både och av till synes motstridiga saker.  Till exempel måste man behärska Tuff Omsorg, dvs. utmana till bra arbetsbidrag och lärande (den hårda sidan) samtidigt som man verkligen bryr sig om både verksamheten och varje individ (den mjuka sidan). En bra ledare utgår från detta för att välja bort vissa saker och istället ägna sig åt andra - som ger bättre ledarbidrag.