"BYGGA MED STEGEN" - ETT UPPLÄGG I 3 NIVÅER FÖR DIN/ER LEDARSKAPSUTVECKLING

De certifierade coacherna i Nätverket LedarStegen har tillsammans med Bengt Savén utvecklat ett upplägg för ledarskapsutveckling med 2 spår: dels spåret "min egen ledarutveckling" och dels spåret "vår ledningsgrupps utveckling". För varje spår finns tre nivåer av kurser/program.
 
Förutom dessa två olika spår erbjuder vi inspirationsföreläsningar  som en naturlig inledning före man inleder på nivå 1. Parallellt med nedanstående program erbjuder vi även både  personlig coachning och ledningsgruppscoachning.

* SPÅR E: MIN EGEN UTVECKLING

UTVECKLA LEDNINGSGRUPPEN
Vårt upplägg för utveckling av ledningsgrupper följer normalt dessa tre steg:
1. Ett inspirations- och uppstartsseminarium (ca 4 h)
2. Intro-program för ledningsgrupper: Avstamp för ledningslag (4* 3 h)
Programmet syftar till att ge alla cheferna i en ledningsgrupp en gemensam grund med förståelse för de viktiga begreppen och de tre bärande modellerna i LedarStegen – samt koppla det till den egna verksamhetens utmaningar. Det innehåller 4 workshops om 3 timmar vardera.
3. Skräddarsytt program baserat på en nulägesanalys, med eller utan personlig coachning.

Egen utveckling NIVÅ 1: Bokcirkel LedarStegen (blandad grupp)
Bokcirkel LedarStegen syftar till att med stöd av en facilitator bottna i boken LedarStegens olika delar - exempelvis vad ledarskap innebär, vad som gör bidragsstyrning och Tuff Omsorg till nödvändiga delar i bra ledarskap samt de fem stegen som guidar till bra ledarbidrag. Standardupplägget för Bokcirkel LedarStegen är som ett antal korta träffar, med mellanliggande läs- och träningsuppgift.

Egen utveckling NIVÅ 2:  Certifierad Coach LedarStegen
Denna första del av vårt certifieringsprogram är riktad till dig som vill förstå mer om ledarskap och dessutom utveckla din förmåga att coacha andra att utvecklas. Programmet innehåller tre delar: fördjupning i LedarStegen, träning i coachning samt en examinationsuppgift.
  Som certifierad ledarstegscoach blir du bättre rustad såväl för eget ledarskap som för att handleda ledarskapsutveckling både i egen organisation (t.ex. som HR-stöd) och i andra organisationer (t.ex. som konsult).

Egen utveckling NIVÅ 3: Certifierad Utbildare LedarStegen
Andra delen av vårt certifieringsprogram syftar att handleda de LedarStegs-coacher som vill utvecklas ytterligare. Som certifierad ledarstegsutbildare får du möjlighet att leda de standardiserade utbildningar som baseras på LedarStegen.

 * SPÅR LG: VÅR LEDNINGSGRUPPS UTVECKLING

Ledningsgruppsutveckling NIVÅ 1: Bokcirkel LedarStegen (för ledningsgrupp)
Bokcirkeln för ledningsgrupp har i grunden samma upplägg som ovan, men innehåller också uppgifter att göra i gruppen - för att påbörja utvecklingen av en gemensam ledarskapsstandard.

Ledningsgruppsutveckling NIVÅ 2: Greppa Stegen (basprogram för ledningsgrupp)
Greppa stegen är ett grundläggande program för en ledningsgrupp som anpassas efter gruppens nuläge och behov. Utifrån två standardupplägg med halv- och heldagar kan programmet skräddarsys för er grupp.
  Parallellt med programmet erbjuder vi coach-stöd, och rekommenderar det framförallt till högre chefer och interna facilitatorer.
  Syftet med programmet är att skapa en ömsesidig förståelse av, och språk för, ledarskap, som kan omsättas som individuella och gemensamma handlingsplaner.

Ledningsgruppsutveckling NIVÅ 3: Ledarskapsåret (fortsättn.program för ledningsgrupp)
Ledarskapsåret är ett program där ledningsgruppen arbetar i cykler (agilt med s.k. sprintar). Arbetet för nästa cykel bestäms med stöd av självutvärdering och "modulmatrisen" (som innehåller verktyg, övningar och work-shops kopplade till LedarStegens principer).
  Syftet med Ledarskapsåret är att hitta och stärka det arbetssätt för systematisk ledarskapsutveckling som passar den aktuella ledninsggruppen. Målet är att skapa ett välfungerande ledningslag som medvetet hjälper varandra till allt bättre ledarbidrag.
  Även i Ledarskapåret anpassas det externa coach-stödet efter läge och behov.

Nedan beskrivs de olika programmen översiktligt. Mejla oss på info@braveship.com för mer information om standardprogram och anpassade utbildningar.
 

BESKRIVNING AV VARJE DELPROGRAM (UNDER ARBETE)

Programbeskrivningarna håller på att uppdateras - mejla oss på info@braveship.com för mer information.


BOKCIRKEL

Målgrupp: Blandad grupp eller Ledningsgrupp
Utbildningsmål: Bokcirkel LedarStegen ska ge varje deltagare en fördjupad förståelse vad som är viktigt i ledarskap samt i hur hen själv kan utvecklas samt hur man kan utvecklas tillsammans i en ledsningsgrupp.
Programupplägg STD: 6 tillfällen á 3 timmar
Innehåll: Varje träff innehåller genomgång av 'läsläxan', vad man har prövat och vilka slutsatser man kan dra av sina nya insikter koppat till konkreta handlingar framöver.
Möjlighet till anpassning: Bokcirklar kan utformas på olika sätt beroende på förkunskaper och tillgång till intern facilitator.
 

GREPPA STEGEN

Målgrupp: Ledningsgrupp
Utbildningsmål: Efter programmet skall deltagarna bättre kunna:
- Synliggöra ledarskap
- Samtala om ledarskap
- Skapa en gemensam bild av ”bra” ledarskap
- Utveckla sitt eget ledarskap
Målet nås med en kombination av teori, diskussioner och övningar.
Programupplägg ; från 4 tillfällen á 4 timmar till 6 tillfällen á 6 timmar beroene på nuläge och behov
Innehåll:
Möjlighet till anpassning:
 

PROGRAM 3: LEDARSKAPSÅRET

... byggt på Ledarskapssprintar och Modulmatrisentm

Målgrupp: Ledningsgrupp
Syfte: Lyfta ledarskapet och lagandan i ledningsgruppen genom systematisk ledarskapsutveckling baserat på självutvärdering, ledarskapsstandard och puls.
Programupplägg: typiskt 10 omgångar (sprintar) á 4 veckor med ledarpulsmöten och ledarsprintmöten. Coachen stödjer vid FFA-utvärdering och val från "Modulmatrisen" för arbetet i nästkommande omgång.
Innehåll:

Vi vidareutvecklar för närvarande vårt kursutbud i samarbete med Nätverket LedarStegen. Denna sida är därför idag inte komplett och kommer att uppdateras. I mellantiden: Hör av dig på info@ledarstegen.se för mer info.