Vi utbildar och certifierar både ledare och utbildare
i hur man utvecklas / utvecklar ledarskap

Vi har fått otaliga bevis på att både våra utbildningar och vår LedarStegs-metodik (med FFA-coachtekniken) fungerar, t.ex.:
"Det funkar! ... Mellancheferna har med LedarStegs-metodiken blivit rustade med både verktyg och mod."


Öppna och företagsanpassade utbildningar - för ledare

Vi arbetar tillsammans med partners för att erbjuda både öppna standard-kurser och företagsanpassade program. Inom kort kommer länkar här, men vi kan redan nu erbjuda detta. Senaste informationen finns HÄR  Intresserad? Mejla oss då på info@ledarstegen.se 

 

Vårt certifieringsprogram - för coacher & utbildare

"LedarStegs-modellen - en ledares bästa vän! 


... jag är tacksam för  hur väl den här certifierings-utbildningen har gått i linje med med mina förväntningar på en användbar utbildning i ledarskap.

Jag har blivit, sedd, bekräftad och utmanad av både Tor och Bengt under den här certifieringsprocessen. Samarbetsteorins tre modeller hänger ihop på ett sätt som gör att vi idag kan prata ledarskap på ett enkelt och tydligt sätt."


Tove Thyni

rektor för Stapelbäddsskolan, Malmö


Om certifieringsprogrammet och "FFA-coach-tekniken"


LedarStegs-coachning (eller FFA-coachning) är en målorienterad form av coachning där vanlig coach-teknik kombineras med kopplingar till LedarStegen.
  Coachnings-teknik med aktivt lyssnande (fokuserat lyssnande på vad medarbetaren verkligen säger och globalt lyssnande av det som inte sägs) och kraftfullt frågande (enkla, öppna, utforskande och utmanande frågor) har i kombination med LedarStegens modeller visat sig mycket effektiv för att stödja individers utveckling. Coachningen relateras till coacheens vardag och hennes självupplevda utmaningar, samt samt hennes kopplingar till de begrepp och modeller i LedarStegen som hon anser vara användbara för ett nästa utvecklingssteg (mer info i slutet på denna sida).

Certifieringsprogrammet "Certifierad LedarStegen-coach"
I samarbete med PurpleTree AB erbjuder vi ett program för certifiering:
  Utvecklingsprogrammet ”Certifierad Coach LedarStegen” är riktat till personer som vill kunna lära ut och coacha andra ledare i LedarStegens grundläggande modeller och verktyg. För att officiellt få använda titeln ”Certifierad Coach LedarStegen” krävs genomgången utbildning samt godkänd examinering. Utbildning och personlig coachning tillhandahålls av PurpleTree AB medan examineringen genomförs av upphovsmannen till LedarStegen, Bengt Savén.

Redan 2015 genomfördes den första certifieringsutbildningen för att tillgodose efterfrågan på kunniga utbildare och coacher i LedarStegens modeller och verktyg och antalet genomförda kurser per år har ständigt ökat. Av de som certifierat sig arbetar drygt hälften som chefer inom privat eller offentlig verksamhet och resterande som fristående konsulter/coacher.

"Du får du chansen att lära dig att tillämpa de kraftfulla modellerna själv och att coacha andras utveckling!"

Utbildningen ”Certifierad LedarStegen Coach” är en utbildning för dig som vill utveckla ditt eget ledarskap och/eller vill kunna lära ut och coacha andra ledare i LedarStegens grundläggande modeller och verktyg. Som ”Certifierad LedarStegen Coach” får du en gedigen grund för att utveckla både ditt eget och andras ledarskap. Du får även tillgång till ett aktivt nätverk av mycket erfarna och kunniga coach-kollegor. (Se mer på NatverketLedarStegen.se)

Sagt om kursen:

"LedarStegen har visat sig vara något mycket värdefullt för mig att falla tillbaka på både som projektledare och linjechef men också som en medarbetare i en växande organisation. Något att reflektera över dagligen och en slags trygghet att ställa sig några kritiska kontrollfrågor utifrån ett slags ramverk, att man gör och fokuserar å rätt saker. Jag är mycket tacksam! 

Mattias Källstrand, chef och projektledare


"Det bästa med att gå certifieringsutbildningen Certifierad Coach LedarStegen är att ta sig tiden att verkligen få Bottna i LedarStegen - att individuellt och i grupp, med fantastiskt stöd från handledaren Tor Berggrund, få fundera över, bearbeta och sätta sina egna ord på LedarStegens modeller och tankesätt. Det har även varit spännande och utmanande att få träna sig i coachandets viktiga hantverk.

Är du intresserad av ledarskap rekommenderar jag dig verkligen att läsa LedarStegen, men också att verkligen djupdyka i LedarStegen och njuta av alla till synes enkla med väldigt starka verktyg och tankesätt som kan förändra vardagen för så många." 

Kristina Elingstam, sektionschef och verksamhetsutvecklare 


”Utbildningens teoretiska grund, kursledarens handfasta kunskapsförmedling samt de praktiska momenten ger inte bara en större insikt i LedarStegens modeller utan också en fördjupad förståelse för min egen ledarskapsresa.”

Thomas Sabel, HR Manager YASKAWA Nordic AB

”Kursen är väldigt pedagogiskt upplagd med bra föreläsningar och diskussioner runt bokens bärande modeller samt coachmetodik. Till detta tillkommer enskild coachning avseende både modellerna samt de enskilda utmaningar som man står inför, mycket givande. Kursens höjdpunkt är genomförandet av de egna coachpassen med efterföljande reflektioner tillsammans med kursledaren. Jag ger kursen toppbetyg och kan ge den mina allra bästa rekommendationer!”
Henrik Weinbach, kvalitetschef

”För mig som ledare är en bra kompetensutveckling när den teori man lär sig enkelt går att översätta till handling i mitt vardagsarbete och på så sätt skapar värde för organisationens intressenter. LedarStegen är en sådan utbildning.”
Roberto Citterio, avdelningschef, Malmö stad

Upplägget på kursen ”Certifierad LedarStegen Coach”
Utbildningen är indelat i 3 delar. Del 1 består av en kunskapsdel, del 2 inriktas på att utveckla din förmågan att coacha andra ledare/medarbetare och skapa förändring baserat på LedarStegen. Del 3 utgörs av själva examinationen. Utbildningen baseras på boken LedarStegen, men innehåller även en grundläggande coachutbildning samt utbildning i vårt kraftfulla verktyg för verksamhets– och medarbetarutveckling.

Utbildningen bedrivs till största delen på distans via Teams/Skype, men uppstarten och den avslutande certifieringen sker vid gemensamma träffar. Utbildningsupplägg: • 2 utbildningsdagar (heldag + halvdag) • 9 gemensamma reflektionstillfällen via Teams/Skype • certifieringstillfälle med Bengt Savén (halvdag) • skriftlig och muntlig individuell återkoppling från kursledaren

Mellan utbildningsdag 1 och 2 jobbar deltagarna med inlämningsuppgifter kopplade till förståelse av LedarStegens bärande modeller. Mellan utbildningsdag 2 och certifieringstillfället jobbar deltagarna med att själva lära ut och coacha en egen adept (eller flera) i LedarStegen och/eller med att tillämpa modellerna och verktygen i den egna organisationen.

Är du intresserad?
Mejla Tor Berggrund på PurpleTree ( tor@purpletree.se ) för mer information, tider och priser.


Värdet av Certifieringsprogrammet och FFA-coachning


Janne Andersson är en av nätverkets coacher som med stor framgång har handlett många chefer i flera organisationer utifrån LedarStegens 5 steg. Vid utvärderingar av coach-programmen har det bedömda värdet av FFA-coachning i nio fall av tio hamnat på högsta bedömningen (10 av 10). Här är några exempel på svar från utvärderingens fråga Har du fått några "Aha-upplevelser" under coachprogrammet?

”Ja absolut! Den starkaste var nog att få förståelse för min egen värdegrund, vad jag står på/ vad jag bottnar i. Det gav mig en klar kartbild över varför jag ”är som jag är”, hur jag kan agera framåt och vad jag står för. Det gav mig en tydlighet för mig själv.”
Sofia
Verksamhetsutvecklare

"Jag har insett vikten av att ha definierat 'Bottna-delen', att alla är väl införstådda med de spelregler och värdegrund som gäller."
Mats
Linjechef

"Framförallt om Ledarbidragen - både till mig men även till mina medarbetare, samt SamarbetsTrädet med förbättra och leverera (blir lätt fokus på enbart leverans). Dessutom hur jag kan använda min egen kalender för att avsätta tid till att utöva ledarskap i min grupp."
Christian
Sektionschef

Henrik Weibach har utvärderat ledarstegscoachningen av chefer internt på Saab Communication. Han konstaterar att snittet på frågan om hur adepten upplevde värdet av coachningen (1 – låg, 10 – hög) låg på 9,2. På frågan "Har du ändrat ditt sätt att leda inom något område som en följd av coachprogrammet?" fick man bl.a. svaren att "står på mig mer – självförtroende", "tydligare och synligare ledarskap", "mer
lyhörd", "kortare och oftare medarbetarsamtal".

Har du någon fråga?

Skicka din fråga till oss

FFA-coachning: Teknik & verktyg

FFA-coachning är en kombination av coach-tekniken (enligt GROW) och LedarStegens modeller. Den har visat sig kunna göra coachning och ledarskapsutveckling både roligare och mer effektfull.    Vi har utvecklat två varianter av tekniken - en för chefsutveckling i ledningsgrupper (FFA-coachning, Ledningsgrupp) och en för medarbetarutveckling (FFA-coachning Arbetsgrupp). Till varje variant hör ett verktyg som bygger på LedarStegens modeller för ledarbidrag (villkoren förutsättningar, förmåga & attityd) respektive arbetsbidrag (uppgifterna leverera, förbättra & lära).   Det förra verktyget stödjer coachning av en ledningsgrupp, och de enskilda ledarna i den. Det senare verktyget hjälper ledaren av en arbetsgrupp att coacha både laget, och de enskilda medarbetarna i det. 


Allmänt om coachning

I coachning möts två jämlikar, coachen och coacheen, där den förstnämnde inte behöver vara expert på den senares arbetsområde.
Man kan med fördel använda coach-tekniken oavsett om man är chef, kollega eller en extern coach. Är man chef över coacheen bör man vara medveten om den formella maktrelationen som påverkar processen. 
Ett coachande förhållningssätt kännetecknas framförallt av att coachen:

  • skapar öppenhet och ärlighet baserat på ömsesidig tillit
  • tror på människan och hennes inneboende potential
  • är positiv, närvarande och nyfiken
  • strävar till att skapa lärande (som kan möjliggöra att coacheen kan ta sig an nya arbetsuppgifter)
  • stimulerar den coachade att ta personligt ansvar, våga pröva och reflektera
  • både utmanar och stödjer

Coachningen kan med fördel följa processen Mål? -> Nuläge? -> Alternativ? -> Handlingsåtagande? (jfr. IGROW = Issue, Goal, Reality / Root cause, Options, Way forward / Will do) eller alternativt, om man väljer att utgå från en händelse, blir processen : Problemsituation/utmaning? -> Verkligt beteende? -> Önskat beteende? -> Handlingsåtagande?
Processens mål är i bägge dessa fall ett handlingsåtagande, ett beslut att göra något, från coacheens sida.

Coachningens hörnstenar är:

  1. Aktivt lyssnande (fokuserat lyssnande på vad coacheen verkligen säger och globalt lyssnande av det som inte sägs)
  2. Effektivt/kraftfullt frågande (enkla, öppna, utforskande och utmanande frågor - med känsla för tajming)
  3. Kopplingar och dialog kring LedarStegens modeller (t.ex. FFA/bidragsmodellen) och verktyg då detta gynnar lärandet
  4. Åtagande att öva/pröva mellan coachningstillfällena.

LedarStegens modeller har visat sig göra coachningen mer effektfull. Bidragsmodellen kan exempelvis med fördel användas i det effektiva frågandet. Läsning av ett kapitel i LedarStegen inför ett coachningstillfälle har visat sig kunnat göra diskussionerna mer konkreta (jfr. "Issue" i tekniken IGROW). Även andra modeller och verktyg i LedarStegen kan infogas i både diskussioner och "att-göra-åtaganden" mellan coach-tillfällen.